Fallow Deer Trophy - 1

Fallow Deer (Dama Dama) - Gold Medal

Origin : EU
CITES : No
Trap Certificate : No

Weight : 4Kg

WARNING ! 
No Shipping ! Pick up in Paulhac (15) - France only. Contact Us